Preču savstarpējā atzīšana

Kas ir savstarpējās atzīšanas princips?

Preču (arī lauksaimniecības produktu) savstarpējās atzīšanas princips izriet no ES Regulas 2019/515 un paredz, ka ES dalībvalstis nedrīkst liegt tirgot to teritorijā preces, kuras jau likumīgi tirgo citā ES dalībvalstī, pat tad, ja tās ir ražotas saskaņā ar tādām prasībām, kas atšķiras no galamērķa dalībvalsts prasībām.

 

Savstarpējās atzīšanas principu piemēro precēm, uz kurām neattiecas saskaņoti ES tiesību akti (brīva preču aprite neharmonizētā sfērā).

 

Eiropas Komisijas mājaslapā var iepazīties ar indikatīvu sarakstu ar precēm, uz kurām attiecas savstarpējās atzīšanas princips.

 

Dalībvalstis savstarpēji atzīst, ka nacionālie tehniskie noteikumi līdzvērtīgi aizsargā sabiedrības intereses. Izņēmuma gadījumā dalībvalsts attiecībā uz kādu citās dalībvalstīs likumīgi tirgotu produktu var liegt piekļuvi tirgum, taču pierādot, ka sabiedrības intereses netiek līdzvērtīgi aizsargātas un ka attiecīgo sabiedrības interešu aizsardzībai ir nepieciešami savi nacionālie tehniskie noteikumi, kas ir samērīgi.

 

Latvijā savstarpējās atzīšanas tiesiskais pamats ir noteikts likuma Par atbilstības novērtēšanu VII nodaļā "Savstarpējā atzīšana". Saskaņā ar tiesisko regulējumu, Latvijas atbildīgajām iestādēm ir pienākums ziņot par savstarpējās atzīšanas piemērotajiem gadījumiem. Kompetentajām iestādēm ir pienākumu ekonomiskajiem operatoriem pamatot, kādēļ piekļuve tirgum ir liegta vai ierobežota. Ja tas nenotiek, ekonomiskie operatori ir iespējas vērsties SOLVIT.

 

Kas ir savstarpējas atzīšanas deklarācija?

Lai pierādītu galamērķa dalībvalsts kompetentajām iestādēm, ka tā preces tiek likumīgi tirgotas citā dalībvalstī, preces vai konkrēta preces veida ražotājs, var sagatavot deklarāciju (papīra formā vai elektroniski). Uzņēmēji ir atbildīgi par informācijas saturu un precizitāti, kā arī nodrošina, ka deklarācija tiek atjaunināta izmaiņu gadījumā.

 

Lasiet vēl:

Prezentācijas par preču savstarpējās atzīšanas principu (latviski), (angliski)

Lapas informācija atjaunota:    15-11-2019