Tehnisko noteikumu projektu pakalpojumu jomā paziņošana

Tehnisko noteikumu projektu IMI sistēmā paziņo par projektu atbildīgā iestāde. Tehnisko noteikumu projekts ir arī pašvaldību pieņemtie saistošie noteikumi.

Lai paziņotu projektu IMI sistēmā, atbildīgajai iestādei ir jābūt tajā reģistrētai.

Jautājumos par IMI sistēmas darbību un reģistrēšanos tajā, droši sazinieties ar Ekonomikas ministriju, kas ir  Nacionālās IMI sistēmas koordinators - tālr. 67013075, nimic@em.gov.lv.

 

Paziņošana par tehniskajiem noteikumiem pakalpojumu jomā neaptur to spēkā stāšanos.

Atbildīgā iestāde par tehnisko noteikumu projektu pakalpojumu jomā paziņo Eiropas Komisijai un citām dalībvalstīm pēc saskaņošanas ar iesaistītajām institūcijām tādā redakcijā, kas sagatavota iesniegšanai Ministru kabinetā. (MK noteikumi Nr.848)

Par tehnisko noteikumu projektu pakalpojumu jomā nav jāpaziņo IMI sistēmā, ja tas vienlaikus ir tehnisko noteikumu projekts preču jomā un par to ir paziņots Tehnisko noteikumu informācijas sistēmā (TRIS).

 

Ja noteikumu projekts atbilst tehnisko noteikumu projektam Pakalpojumu jomā:

 • noteikumu projektā iekļauj deleģējumu uz Brīvas pakalpojumu sniegšanas likuma 14. panta otro daļu, vai īslaicīgu pakalpojumu regulējuma izstrādes gadījumā uz Brīvas pakalpojumu sniegšanas likuma 15.panta piekto daļu;

 • attiecībā uz pašvaldību izdotajiem saistošajiem noteikumiem iekļauj deleģējumu uz Brīvas pakalpojumu sniegšanas likuma 15.panta piekto daļu vai īslaicīgu pakalpojumu regulējuma izstrādes gadījumā Brīvas pakalpojumu sniegšanas likuma 14.panta otro prim daļu;

 • aizpilda anotācijas V sadaļas 1.tabulas punktu par saistībām sniegt paziņojumu Eiropas Savienības institūcijām un Eiropas Savienības dalībvalstīm par tehnisko noteikumu projektiem.

Tehnisko noteikumu projektu pakalpojumu jomā paziņošana

Projekts nav uzskatāms par tehnisko noteikumu projektu, šādās jomās (BPSL):

 • vispārējas nozīmes (publisko pakalpojumu) jomā

  • 1) vispārējas nozīmes (publisko) pakalpojumu jomā, kurā pakalpojumu sniegšana nav saistīta ar ekonomiskiem un komerciāliem apsvērumiem

 • Konkurences jomā

  • 2) tirgus dalībnieku dominējošā stāvokļa ļaunprātīgas izmantošanas novēršanas un komercdarbībai sniegtā atbalsta kontroles nodrošināšanas, kā arī publisko iepirkumu jomā

 • Valsts īstenotās politikas jomā

  • 3) valsts īstenotās politikas pasākumiem valsts valodas, kultūras un plašsaziņas līdzekļu jomā (ja to mērķis ir garantēt valodu un kultūru daudzveidības saglabāšanu un attīstīšanu, kā arī aizsargāt viedokļu dažādību plašsaziņas līdzekļos)

 • Krimināltiesību jomā

 • Nodarbinātības jomā

 • Valsts sociālās apdrošināšanas jomā

 • Nodokļu politikas jomā

 • Starptautisko privāto tiesību jomā

  • 8) starptautisko privāto tiesību jomā, tajā skaitā patērētāju tiesību aizsardzībai starptautisko privāto tiesību jomā;

 • Ieroču vai sprāgstvielu aprites jomā

  • ieroču, munīcijas, sprāgstvielu, spridzināšanas ietaišu, speciālo līdzekļu un 1., 2., 3. vai 4.klases pirotehnisko izstrādājumu, atsevišķu šo priekšmetu sastāvdaļu un palīgierīču aprites jomā [ražošanai (izgatavošanai), eksportam, importam un tranzītam];

 • Stratēģiskas nozīmes preču aprites jomā.

  • stratēģiskas nozīmes preču aprites jomā [ražošanai (izgatavošanai), eksportam, importam un tranzītam].

Tāpat projekts nav uzskatāms par tehnisko noteikumu projektu, ja tas nosaka prasības šādās nozarēs:

 • pasta nozarē,

 • elektroenerģijas nozarē,

 • gāzes nozarē,

 • ūdens apgādes nozarē,

 • atkritumu apstrādes nozarē,

 • administratīvajām formalitātēm,

 • autortiesību nozarē.

   

 

Noteikumu projekts ir uzskatāms par tehnisko noteikumu projektu, ja tas paredz:

 • Noteikt prasības pakalpojumu sniegšanai

  • 43.4. ja konkrētu pakalpojumu var sniegt vai piedāvāt tikai noteikti pakalpojumu sniedzēji vai to grupa, vai personas, kas darbojas konkrētā profesijā, specialitātē vai amatā;

 • Kvantitatīvus vai teritoriālus ierobežojumus pakalpojuma sniegšanai

  • 43.1. pakalpojuma sniegšanas kvantitatīvos vai teritoriālos ierobežojumus (piemēram, maksimāli pieļaujamais pakalpojumu sniedzēju skaits apdzīvotā vietā atkarībā no iedzīvotāju skaita, minimālais ģeogrāfiskais attālums vai novietojums starp pakalpojumu sniedzējiem konkrētā apdzīvotā vietā);

 • Pienākumu pakalpojuma sniedzējam izvēlēties noteiktu saimnieciskās darbības formu (piemēram, AS, SIA, un tml.)

  • 43.2. pakalpojuma sniedzēja pienākumu izvēlēties noteiktu saimnieciskās darbības formu;

 • Kārtību, kādā tiek pārvaldītas kapitāla daļas

  • 43.3. kārtību, kādā tiek pārvaldītas kapitāla daļas valsts un pašvaldību kapitālsabiedrībās vai privātās kapitālsabiedrībās;

 • Ierobežot uzņēmumu skaitu

  • 43.5. aizliegumu izveidot vairāk nekā vienu uzņēmumu vienas valsts teritorijā;

 • Noteikt minimālo darbinieku skaits

  • 43.6. prasības par minimālo darbinieku skaitu;

 • Fiksēt tarifus par pakalpojumu

  • 43.7. fiksētos minimālos un (vai) maksimālos pakalpojumu tarifus;

 • Likt nodrošināt pakalpojumu tikai komplektā ar citu pakalpojumu

  • 43.8. pienākumu nodrošināt konkrēta pakalpojuma piedāvājumu vai tā pieejamību kopā ar citu pakalpojumu vai pakalpojumu apvienojumu.

 

Tehnisko noteikumu projektu preču jomā paziņošana

Atbildīgā iestāde elektroniski, rakstot uz e-pasta adresi: notification@em.gov.lv, iesniedz Ekonomikas ministrijā šādus MK instrukcijas Nr.1 II daļā noteiktos dokumentus:

 1. Tehnisko noteikumu projektu tādā redakcijā, kādā tas sagatavots iesniegšanai Ministru kabinetā. Ja projektu nav paredzēts izskatīt Ministru kabinetā, to iesniedz stadijā, kādā tam vēl ir iespējams izdarīt būtiskas izmaiņas.

 2. Paziņojumu par tehnisko noteikumu projektu (skat. MK instrukcijas Nr.1 2.pielikums);

 3. Saistītos tiesību aktus, ja tie nepieciešami tehnisko noteikumu projekta novērtēšanai.

 

Tehnisko noteikumu projekta pieņemšana tiek atlikta uz trīs mēnešiem.

Par apturēšanas sākuma dienu pieņem dienu, ka projekts ir paziņots Eiropas Komisijai (EM informē atbildīgo iestādi trīs darba dienu laikā).

Ja Ekonomikas ministrija informē atbildīgo iestādi, ka Eiropas Komisija vai Eiropas Savienības dalībvalsts tehnisko noteikumu projekta virzības apturēšanas periodā ir sniegusi atzinumu, tad tehnisko noteikumu projekta pieņemšanu atliek uz:

 • četriem mēnešiem, ja projektu pieņem līguma veidā

  • 17.1. uz četriem mēnešiem, ja tehnisko noteikumu projektu pieņem līguma veidā (instrukcijas 3.3.apakšpunkts) un atzinumā norādīts, ka tehnisko noteikumu projekts var radīt šķēršļus brīvai preču apritei Eiropas Savienības iekšējā tirgū;

 • uz sešiem mēnešiem, ja projektu pieņem jebkurā citā veidā

  • 17.2. uz sešiem mēnešiem, ja tehnisko noteikumu projektu pieņem jebkurā citā veidā un atzinumā norādīts, ka tehnisko noteikumu projekts var radīt šķēršļus brīvai preču apritei Eiropas Savienības iekšējā tirgū;

 • uz četriem mēnešiem, ja projekts ietver informācijas sabiedrības pakalpojumu noteikumus

  • 17.3. uz četriem mēnešiem, ja tehnisko noteikumu projekts ietver informācijas sabiedrības pakalpojumu noteikumus un atzinumā norādīts, ka informācijas sabiedrības pakalpojumu noteikumi var radīt šķēršļus brīvai pakalpojumu apritei vai informācijas sabiedrības pakalpojumu sniedzēja brīvībai veikt saimniecisko darbību Eiropas Savienības iekšējā tirgū.

Jautājumos par TRIS sistēmas darbību un tehnisko noteikumu paziņošanu, droši sazinieties ar Ekonomikas ministriju - tālr. 67013268, notification@em.gov.lv.

 

Noteikumu projekts nav jāpaziņo TRIS sistēmā, ja tas izpilda kādu no zemāk minētajām prasībām:

 • Nodrošina atbilstību ES tiesību aktiem;

 • Izpilda saistības, kas izriet no starptautiskiem nolīgumiem (projekts ir kopīgs Latvijai un ES);

 • Piemēro Eiropas Savienības drošības klauzulas;

 • Novērš vai ierobežo patērētāju veselību un drošību apdraudošu produktu laišanu tirgū;

 • Īstenot ES Tiesas spriedumu;

 • Likvidē šķēršļus preču, pakalpojumu brīvai apritei saskaņā ar Eiropas Komisijas pieprasījumu;

 • Ir par personu aizsardzību produkta izmantošanas procesā;

 • Ir par finanšu pakalpojumiem, kurus regulē ES tiesību akti;

 • Ir par elektronisko sakaru pakalpojumiem, kurus regulē ES tiesību akti.

  • 4. Instrukcija neattiecas uz tehnisko noteikumu projektiem, kas nosaka jebkuru no šīs instrukcijas 2.1., 2.2., 2.3. un 2.4.apakšpunktā minētajām prasībām, ja valsts pārvaldes iestāde sagatavo tehnisko noteikumu projektu.

 

Tehnisko noteikumu projektu ir nepieciešams paziņot TRIS sistēmā, ja projekts paredz:

 • Informācijas sabiedrības pakalpojumu sniegšanas prasības

2.1. informācijas sabiedrības pakalpojuma sniegšanas prasības, ieskaitot prasības informācijas sabiedrības pakalpojumam, pakalpojuma sniedzējam vai saņēmējam (turpmāk – informācijas sabiedrības pakalpojumu noteikumi). Par tehnisko noteikumu projektu, kas nosaka informācijas sabiedrības pakalpojumu noteikumus, sniedz informāciju saskaņā ar šo instrukciju, ja visa tehnisko noteikumu projekta vai tā daļas mērķis ir informācijas sabiedrības pakalpojuma sniegšana, bet, ja tā ietekmei uz informācijas sabiedrības pakalpojumu ir netiešs vai gadījuma raksturs, informācija nav jāsniedz.

 • Rūpnieciski ražotu preču vai lauksaimniecības produktu prasības

  • Kvalitātes līmenis

  • Darbības prasības

  • Drošuma prasības

  • Izmēru prasības

  • Produkta nosaukumu, terminu, simbolu prasības

  • Testēšanas vai pārbaudes metožu prasības

  • Iepakojuma, marķēšanas, etiķetēšanas prasības

  • Atbilstības novērtēšanas procedūru prasības

2.2. rūpnieciski ražotu preču vai lauksaimniecības produktu (turpmāk – produkts) nepieciešamās īpašības (piemēram, kvalitātes līmenis, darbība, drošuma prasības, izmēri, prasības, kas noteiktas produkta nosaukumam, terminiem, simboliem, testēšanas vai pārbaudes metodēm, iepakojumam, marķēšanai, etiķetēšanai un atbilstības novērtēšanas procedūrām) vai prasības lauksaimniecības produktu, zāļu, cilvēku vai dzīvnieku uzturam paredzētu produktu ražošanas metodēm vai procesiem, ja ražošanas metodes vai procesi ietekmē to īpašības.

 • Lauksaimniecības produktu, zāļu, cilvēku vai dzīvnieku uzturam paredzētu produktu ražošanas metožu vai procesu prasības, ja tās būtiski ietekmē produktu īpašības (tehniskās specifikācijas)

 • Produkta aprites cikla prasības

  • Izmantošanas prasības

  • Pārstrādes prasības

  • Atkārtotas lietošanas vai apglabāšanas prasības

   2.3. produktam noteiktās prasības pēc tā piedāvāšanas tirgū attiecībā uz produkta aprites ciklu (piemēram, produkta izmantošanas, pārstrādes, atkārtotas lietošanas vai apglabāšanas prasības), lai netiktu būtiski ietekmēts produkta sastāvs, tā īpašības vai realizācija un tiktu aizsargāti patērētāji un vide.

 • Prasības kuras aizliedz

  • Produkta ražošanu

  • Produkta ievešanu

  • Produkta tirdzniecību vai izmantošanu

  • Informācijas pakalpojuma sniedzējam reģistrēties komercreģistrā vai VID.

   2.4. prasības, kuras aizliedz produkta ražošanu, ievešanu, tirdzniecību vai izmantošanu vai kuras aizliedz informācijas sabiedrības pakalpojuma sniegšanu vai izmantošanu, vai aizliedz informācijas pakalpojuma sniedzējam likumā noteiktajā kārtībā reģistrēties komercreģistrā vai Valsts ieņēmumu dienestā.

 

 

Lapas informācija atjaunota:    07-04-2016