ES Stratēģija Baltijas jūras reģionam

2009.gada oktobra Eiropadomē Eiropas Savienības valstu un valdību vadītāji pieņēma Eiropas Savienības Stratēģiju Baltijas jūras reģionam. Šī stratēģija ir pirmā ES iekšējā stratēģija Eiropas makroreģionam (Zviedrija, Dānija, Igaunija, Somija, Vācija, Latvija, Lietuva un Polija), kuras pamatā ir inovatīva un integrēta ilgtermiņa pieeja ES politiku īstenošanai Baltijas jūras reģionā. Tai ir izvirzīti četri galvenie uzdevumi:

  • veicināt vides ilgtspēju reģionā
  • kāpināt reģiona ekonomisko izaugsmi un labklājību
  • sekmēt reģiona pieejamību un pievilcību
  • vairot reģiona drošību.

 

Stratēģijas efektīvākai īstenošanai ir definēti trīs galvenie mērķi - glābt jūru, apvienot reģionu un celt labklājību. Papildus stratēģijas mērķiem tika definēti arī apakšmērķi un indikatori, kā arī atbildības sadalījums visiem Stratēģijas īstenošanā iesaistītajiem. Stratēģijas īstenošana balstās uz Rīcības plānu, kurš regulāri tiek pārskatīts un atjaunots.

 

Stratēģijas īstenošanā būtiska ir sekmīga sadarbība starp Eiropas Komisiju un ES dalībvalstīm Baltijas jūras reģionā. Katras Rīcības plānā noteiktās sadarbības prioritātes koordinēšanu ir uzņēmusies viena vai vairākas reģiona ES dalībvalstis. Savukārt katram no projektiem ir noteikts vadošais partneris.

 

Latvijā katrā Rīcības plāna prioritātes jomā ir noteikta atbildīgā iestāde, kura nodrošina Latvijas interešu apzināšanu nacionālā līmenī un to pārstāvību ES un makroreģionālā līmenī. Ekonomikas ministrija koordinē Stratēģijas Rīcības plāna:

  • prioritāti enerģētikas politikas jomā – prioritātes mērķis ir ar mērķi veicināt kopīgā stratēģijas un Baltijas enerģētikas tirgus starpsavienojumu plāna īstenošanu. Vienlaikus Latvija sadarbībā ar Lietuvu un Eiropas Komisiju ir atbildīga par šīs prioritātes koordināciju arī ES līmenī... lasīt vēl
  • prioritāti inovāciju politikas jomā – prioritātes mērķis ir reģiona potenciāla pilnīga izmantošana pētniecības, inovāciju un mazo un vidējo uzņēmumu jomās, kā arī Digitālā vienotā tirgus izmantošana talantu un investīciju piesaistei.
  • prioritāti tūrisma politikas jomā – prioritātes mērķis ir astiprināt reģiona vienotību, izmantojot tūrismu... lasīt vēl

 

Ārlietu ministrija, kā Stratēģijas nacionālā līmeņa koordinējošā iestāde, nodrošina Latvijas viedokļa pārstāvību augsta līmeņa sanāksmēs ES formātos un atbalstu caur diplomātiskajām misijām reģiona valstīs, kā arī operatīvu informācijas nodošanu vadošajām ministrijām.

 

Saites:

Lapas informācija atjaunota:    06-10-2017