Valsts kanceleja izsludina atkārtotu konkursu uz KONKURENCES PADOMES PRIEKŠSĒDĒTĀJA/-AS amatu

Prasības pretendentiem/-ēm:

- nevainojama reputācija

- uz pretendentu nav attiecināmi likuma "Par valsts noslēpumu" 9. panta trešajā daļā noteikti ierobežojumi

- atbilstība Valsts civildienesta likuma 7. panta prasībām

- akadēmiskā (maģistra grāds) vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība ekonomikas, tiesību zinātnes vai vadībzinātņu jomā

- vismaz triju gadu nepārtraukta pieredze organizācijas vadītāja amatā vai citā vadošā amatā, kas ir organizācijas vadītāja tiešā pakļautībā, ar vismaz 10 padotajiem darbiniekiem, kas iegūta pēdējo 15 gadu laikā (lūdzam norādīt CV pie attiecīgā amata vadīto darbinieku skaitu)

- izpratne par Konkurences padomes darbības jomu, veidiem un mērķiem

- zināšanas par konkurences tiesību piemērošanu

- pieredze un izpratne finanšu vadības jautājumos

- zināšanas par tautsaimniecības attīstības procesiem un uzņēmējdarbības vidi

- izpratne par valsts pārvaldes uzbūvi un darbības pamatprincipiem

- angļu valodas zināšanas B2 līmenī atbilstoši Eiropas kopīgajām nostādnēm valodu apguvei: https://europass.cedefop.europa.eu/lv/resources/european-language-levels-cefr

- teicamas stratēģiskās plānošanas, sadarbības, komunikācijas un prezentācijas prasmes

Piedāvājam:

- iespēju iegūt jaunas zināšanas un unikālu pieredzi, vadot starptautiski atzītu valsts pārvaldes iestādi, kas uzrauga visas tautsaimniecības nozares

- pārstāvēt Latviju starptautiskā līmenī, darbojoties Eiropas Konkurences iestāžu tīklā un Starptautiskajā Konkurences iestāžu tīklā

- mēnešalgu 3178 euro pirms nodokļu nomaksas, sociālās garantijas un veselības apdrošināšanu (pēc trim mēnešiem), kā arī motivējošu bonusu sistēmu atbilstoši sasniegtajiem darba rezultātiem

- profesionālās attīstības iespējas, piedaloties Augstākā līmeņa vadītāju attīstības programmā

No 2015. gada septembra valsts tiešās pārvaldes iestāžu vadītāju atlasi centralizēti veic Valsts kanceleja.1 Pretendentu atlase tiek veikta saskaņā ar Ministru kabineta 2015. gada 9. jūnija noteikumiem Nr. 293 "Valsts tiešās pārvaldes iestāžu vadītāju atlases kārtība".

Atlases procesa trešajā kārtā tiks novērtētas vadības kompetences: stratēģiskais redzējums, organizācijas vērtību apzināšanās, spēja pieņemt lēmumus un uzņemties atbildību, orientācija uz rezultātu sasniegšanu un komandas vadīšana.

Pretendentiem līdz 2020. gada 6. jūlijam lūdzam iesniegt Valsts kancelejā šādus dokumentus:

1) pieteikuma vēstuli dalībai konkursā, norādot motivāciju ieņemt Konkurences padomes priekšsēdētāja amatu. Pieteikuma vēstulē iekļauj norādi, ka uz pretendentu nav attiecināmi likuma "Par valsts noslēpumu" 9. panta trešajā daļā noteiktie ierobežojumi, un apliecinājumu atbilstībai Valsts civildienesta likuma 7. panta prasībām;

2) pretendenta dzīvesgaitas aprakstu (Curriculum Vitae) (vēlams atbilstoši Europass CV standartam, kas pieejams tīmekļvietnē www.europass.lv);

3) pretendenta redzējumu par Konkurences padomes prioritātēm un attīstību turpmākajos piecos gados (ne vairāk par 2000 vārdiem).

Dokumentus iesniedz elektroniski, tos nosūtot uz e-pasta adresi: konkurss@mk.gov.lv vienā sūtījumā ar norādi "Pieteikums Konkurences padomes priekšsēdētāja amata konkursam".

Pamatojoties uz Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46 EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula), 13. pantu, Valsts kanceleja informē, ka:

1) pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu atlases konkursa norisi;

2) minētās personas datu apstrādes pārzinis ir Valsts kanceleja (Brīvības bulvāris 36, Rīga, LV-1520).

Lai iepazītos ar informāciju par personas datu apstrādi Valsts kancelejā, aicinām apmeklēt Valsts kancelejas tīmekļvietnes saiti http://www.mk.gov.lv/lv/personu-datu-apstrade.

Tālrunis uzziņām 67082987 (Ērika Gromule, Valsts kanceleja).

Lapas informācija atjaunota:    16-06-2020