Pakalpojumi

Ar mērķi ieviest efektīvāku valsts atbalsta sistēmas kontroli, kopš 2020. gada 1. janvāra Ekonomikas ministrijas iepriekš veicamās funkcijas, vērstas uz enerģētikas politikas administrēšanu, ir nodevusi Būvniecības valsts kontroles birojam (BVKB). Funkciju nodošanas procesā bija veikti grozījumi Elektroenerģijas tirgus likumā, Enerģētikas likumā, Energoefektivitātes likumā, likumā “Par zemes dzīlēm” kā arī virknē Ministru kabineta noteikumos, kas saistīti ar minētajiem likumiem.

No 2020. gada sākuma BVKB nodrošina arī valsts pārvaldes pakalpojumu sniegšanu enerģētikas politikas administrēšanas jomā (detalizētāku informāciju skatīt BVKB interneta vietnē).

 

Kopš 2020.gada 1.janvāra Ekonomikas ministrijas sniedzamo valsts pārvaldes pakalpojumu saraksts:

 

Privatizācijas sertifikātu tirgus starpniecības sabiedrību licencēšana 

Starpniecības sabiedrības licence, kas dod tiesības nodarboties ar privatizācijas sertifikātu tirdzniecību un atvērt privatizācijas sertifikātu tirdzniecības kontu bankā.
 

Atļauju izsniegšana elektroenerģijas ražošanas jaudu palielināšanai vai jaunu ražošanas iekārtu ieviešanai

Komersants var saņemt atļauju elektroenerģijas ražošanas jaudu palielināšanai vai jaunu ražošanas iekārtu ieviešanai ar jaudu virs 11,1 kW, kā arī pagarināt izsniegtās atļaujas derīguma termiņu vai to anulēt.

 

Izcelsmes apliecinājumu izsniegšana par elektroenerģiju, kas saražota no atjaunojamiem energoresursiem vai augstas efektivitātes koģenerācijā

Elektroenerģijas ražotājs, kurš elektroenerģiju ražo no atjaunojamiem energoresursiem vai augstas efektivitātes koģenerācijā, var saņemt elektroniska formāta izcelsmes apliecinājumu, ka tā elektrostacijā saražotā un tīklā nodotā elektroenerģija ir ražota no atjaunojamiem energoresursiem vai augstas efektivitātes koģenerācijā. Elektroenerģijas ražotājs izcelsmes apliecinājumu var saņemt par laikposmu, kas ir ne mazāks par trijiem mēnešiem un ne ilgāks par kalendāra gadu. Lai saņemtu izcelsmes apliecinājumu, sniegtie dati par tīklā nodoto elektroenerģiju jāapliecina tās sistēmas operatoram, kuras elektrotīkliem stacija ir pieslēgta.

 

Operatīvā transportlīdzekļa statusa piešķiršana

Lēmums par operatīvā transportlīdzekļa atļaujas piešķiršanu vai anulēšanu.

 

 

EM valsts pārvaldes pakalpojumu izpildes rādītāji par 2019.gadu publicēti pakalpojumu sniegšanas un pārvaldības platformā.

 

Valsts pamatbudžeta programmas "Ekonomikas attīstības programma" administrēšana (netiek klasificēts kā pakalpojums Ministru kabineta 2017.gada 4.jūlija noteikumu Nr.399 izpratnē)

 

Ekonomikas ministrija saskaņā ar Imigrācijas likuma 23.panta astotā daļā doto deleģējumu administrē Valsts pamatbudžeta programmu "Ekonomikas attīstības programma". Ārzemnieku veiktos maksājumus termiņuzturēšanās atļaujas saņemšanai Imigrācijas likuma  23. panta pirmās daļas 28., 29., 30. un 31.punktā noteiktajos gadījumos, kā arī 7.3 daļā noteiktajā gadījumā, ieskaita valsts pamatbudžeta programmai "Ekonomikas attīstības programma" Valsts kasē atvērtajā valsts pamatbudžeta izdevumu kontā Nr.LV65TREL212003807500B un uzskaita kā iestādes (Ekonomikas ministrijas) citus pašu ieņēmumus. Līdz ar to norādītais maksājums netiek klasificēts kā valsts nodeva vai nodoklis, tāpēc tā administrēšanā VID nav iesaistīts.

Ārzemnieku iemaksāto līdzekļu izmantošanas mērķus nosaka gadskārtējā valsts budžeta likumā, kā prioritāro izmantošanas mērķi norādot šīs budžeta programmas administrēšanas izdevumu segšanu, bet līdzekļu izmantošanas kārtība ir noteikta saskaņā ar Ministru kabineta 2015.gada 9.jūnija noteikumiem Nr.284 “Valsts pamatbudžeta programmas “Ekonomikas attīstības programma” finanšu līdzekļu izmantošanas kārtība”.

 

Minētais ārzemnieka veiktais maksājums ir vienreizējs un netiek atmaksāts, izņemot Ministru kabineta 2010.gada 21.jūnija noteikumos Nr.564 “Uzturēšanās atļauju noteikumi” minētos gadījumus. Saskaņā ar noteikumu Nr.564 “Uzturēšanās atļauju noteikumi” 73.1. apakšpunktā noteiktajiem nosacījumiem, ārzemniekam ir tiesības pieprasīt iemaksātās naudas atmaksu. Šāda pieprasījuma noformēšanai var izmantot pievienoto pieprasījuma formu. Pieprasījumu un tam pievienojamos dokumentus jāiesniedz Ekonomikas ministrijai, ievērojot normatīvajos aktos noteiktos nosacījumus (tai skaitā Iesniegumu likuma  3.pantu), izmantojot Ekonomikas ministrijas oficiālos kontaktus (skatīt https://www.em.gov.lv/lv/kontakti/ministrijas_kotakti/) un pieejamos ērtākos saziņas veidus, pēc iespējas izmantojot elektroniskos sakarus, t.sk. Vienoto valsts un pašvaldību pakalpojumu portālu (https://www.latvija.lv/). 

Pieprasījuma par naudas līdzekļu atmaksu forma uz 2 lpp. 

 

Lapas informācija atjaunota:    15-09-2020