Pakalpojumi

 

Energoefektivitātes likumā noteikto prasību izpildes administrēšana

Pakalpojuma mērķis ir iegūt informāciju par īstenotajiem energoauditiem, ieviestajām sertificētajām energopārvaldības sistēmām vai vides pārvaldības sistēmām ar papildinājumu, to ietvaros plānotajiem un īstenotajiem energoefektivitātes pasākumiem, kā arī informāciju par komersantu ikgadējo elektroenerģijas patēriņu. Pakalpojuma izpilde nodrošina Energoefektivitātes likumā noteikto pienākumu izpildi komersantiem.
 

Atļauju izsniegšana elektroenerģijas ražošanas jaudu palielināšanai vai jaunu ražošanas iekārtu ieviešanai

Komersants var saņemt atļauju elektroenerģijas ražošanas jaudu palielināšanai vai jaunu ražošanas iekārtu ieviešanai.
 

Darbības gada pārskatu analizēšana par elektrostaciju, kurā saražotā elektroenerģija tiek iepirkta obligātā iepirkuma ietvaros vai par kuru maksā garantēto maksu par tajā uzstādīto elektrisko jaudu un veicamo darbību kontrole

Pakalpojuma mērķis ir ikgadējo elektrostaciju, kuras elektroenerģiju pārdod obligātā iepirkuma ietvaros vai saņem garantētu maksu par elektrostacijā uzstādīto elektrisko jaudu, obligāto darbības pārskatu iesniegšana Ekonomikas ministrijā.

 

Izcelsmes apliecinājumu izsniegšana par elektroenerģiju, kas saražota no atjaunojamiem energoresursiem vai augstas efektivitātes koģenerācijā

Elektroenerģijas ražotājs, kurš elektroenerģiju ražo no atjaunojamiem energoresursiem vai augstas efektivitātes koģenerācijā, var saņemt elektroniska formāta izcelsmes apliecinājumu, ka tā elektrostacijā saražotā un elektroenerģijas tīklā nodotā elektroenerģija ir ražota no atjaunojamiem energoresursiem vai augstas efektivitātes koģenerācijā. Elektroenerģijas ražotājs izcelsmes apliecinājumu var saņemt par laikposmu, kas ir ne mazāks par trijiem mēnešiem un ne ilgāks par kalendāra gadu.
 

Naftas produktu drošības rezervju administrēšana

Pamatojoties uz Enerģētikas likuma 72. panta otrajā daļā noteikto un saskaņā ar Padomes 2009.gada 14.septembra Direktīvas 2009/119/EK, ar ko dalībvalstīm uzliek pienākumu uzturēt jēlnaftas un/vai naftas produktu obligātas rezerves nosacījumiem, ka dalībvalstij Eiropas Savienības teritorijā ir jānodrošina naftas krājumu apjoms, kurš ir lielāks no diviem piedāvātajiem Eiropas Komisijas aprēķinu variantiem vai nu 90 dienām tīrā importa dienas vidējam daudzumam, vai 61 dienai dienas vidējam iekšzemes patēriņam.

 

Operatīvā transportlīdzekļa statusa piešķiršana

Lēmums par operatīvā transportlīdzekļa atļaujas piešķiršanu vai anulēšanu.
 

Pārrobežu problēmu risināšana (SOLVIT centrs)

SOLVIT koordinācijas centrs izskata iedzīvotāju un komersantu sūdzības par citu ES dalībvalstu iestāžu rīcības neatbilstību ES tiesību normām. Dalībvalstu SOLVIT centriem neformāli sadarbojoties, lietas risinājums jāpiedāvā 10 nedēļu laikā. SOLVIT centru pakalpojumi ir bezmaksas. SOLVIT koordinācijas centrā risinātās problēmas pārsvarā ir saistītas ar uzturēšanās atļaujām, robežšķērsošanu, profesionālo kvalifikāciju un izglītības atzīšanu, preču savstarpēju atzīšanu, uzņēmējdarbības brīvību un netaisnīgiem nosacījumiem valsts iepirkuma konkursos.
 

Privatizācijas sertifikātu tirgus starpniecības sabiedrību licencēšana 

Starpniecības sabiedrības licence, kas dod tiesības nodarboties ar privatizācijas sertifikātu tirdzniecību un atvērt privatizācijas sertifikātu tirdzniecības kontu bankā.
 

Tiesību piešķiršana uz samazināto obligātā iepirkuma komponentes maksājumu energoietilpīgiem apstrādes rūpniecības uzņēmumiem

Pakalpojuma mērķis ir pieteikumu iesniegšana tiesību iegūšanai uz samazinātu līdzdalību obligātā iepirkuma komponentes maksājumam.

 

 

 

Lapas informācija atjaunota:    30-09-2019